Privacy Policy

Solexverhuur Woudenberg, geves8gd aan Zeisterweg 53 3931ME Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: hFps://solexverhuurwoudenberg.nl Zeisterweg 53 3931ME Woudenberg 0622040010

 1. Verzamelde informa8e
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je ac8ef verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in corresponden8e en telefonisch
 • Gegevens over jouw ac8viteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een adverten8enetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 1. Doeleinden van gegevensverzameling

Solexverhuur Woudenberg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het a\andelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Solexverhuur Woudenberg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Solexverhuur Woudenberg volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoe^e.
 • Solexverhuur Woudenberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier weFelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belas8ngaangi^e. 3. Openbaarmaking van gegevens aan derden Solexverhuur Woudenberg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een weFelijke verplich8ng. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Solexverhuur Woudenberg blij^ verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden in de volgende gevallen:

 • Met serviceproviders die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers, verzendpartners, etc.
 • Met overheidsinstan8es of wetshandhavingsautoriteiten wanneer dit weFelijk verplicht is.
 • Met uw toestemming of op uw verzoek.
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Solexverhuur Woudenberg gebruikt alleen technische en func8onele cookies. En analy8sche cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website op8maliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informa8e die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 2. Gegevensbeveiliging Solexverhuur Woudenberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@solexverhuurwoudenberg.nl
 3. Uw rechten

U hee^ bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U hee^ het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die we van u hebben.
 • Onjuiste gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens.
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 1. Bewaartermijn Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn weFelijk vereist is. 7. Wijzigingen in de privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We raden u aan deze privacyverklaring regelma8g te controleren.

Neem contact met ons op Als u vragen hee^ over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@solexverhuurwoudenberg.nl